Všeobecné podmínky

Smlouva

Pronajímatel: Klient:

PUJCSILOD.cz , IČO: 64901548 .................................................

Stanislav Vlček .................................................

Na polníku 2137/4 .................................................

100 00 Praha 10 .................................................

V Praze dne .................................

Předmět smlouvy: Pronájem kajutové motorové lodi:...................................................

Doba trvání pronájmu:.......................................................................................

Cena pronájmu: .................................................................................................

Smluvní vztah mezi klientem a pronajímatelem vzniká podpisem nájemní smlouvy a uhrazením stanovené částky za pronájem plavidla. Vztah mezi nájemcem plavidla a pronajímatelem /Půjčovna kajutových motorových lodí Pujcsilod.cz, Stanislav Vlček/ se řídí Občanským zákoníkem. Nájemce /dále klient/ je povinen řídit se Půjčovním řádem a pokyny pronajímatele, či jeho zástupce. Klient je povinen dodržovat platné právní předpisy.

Klient se zavazuje:

- Po celou dobu pronájmu plavidla musí mít klient u sebe platné doklady totožnosti.

- Klient se zavazuje řídit se pokyny pronajímatele, řádně se seznámit s obsluhou plavidla, s pravidly plavebního provozu a těmi se řídit.

- Rovněž chovat se dle zákonů České republiky, zákonů pro plavbu na říčních tocích a zákonů pro rybolov.

- Klient nesmí plavidlo řídit pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a léků snižujících pozornost.

- Nesmí plavidlo půjčovat třetím osobám a osobám mladším 18 let. V takovémto případě přejímá veškerou zodpovědnost klient uvedený ve smlouvě.

- Klient nesmí plout na místech se zákazem plavby, při nepříznivých podmínkách a při špatné viditelnosti.

- Zavazuje se vždy přerušit plavbu, pokud se jeví nebezpečnou.

- Nebude plout, pokud technický stav plavidla neodpovídá bezpečnému plutí, tzn., pokud jsou problémy s motorem, nedostatkem paliva, nefunkční navigační světla, chybí lana apod.

- Nenaloží na plavidlo více osob, než pro kolik je určeno.

- Nezúčastní se žádných soutěží s plavidlem.

- Nebude táhnout jiné plavidlo.

- V případě nehody toto klient ihned nahlásí pronajímateli a příslušné pobočce Státní plavební správy.

- V případě odcizení plavidla nebo jeho součásti ihned tuto skutečnost nahlásí příslušným orgánům a pronajímateli.

- Klient dále ručí v plném rozsahu pronajímateli za škody a náklady vzniklé zabavením plavidla státními orgány.

- Klient nese zodpovědnost za škody vzniklé při znečištění toku při doplňování paliva, při znečišťování okolí vyhazováním odpadků apod.

- Klient každý den zkontroluje stav oleje v motoru, za škody vzniklé v důsledku nedostatku oleje v motoru nese plnou odpovědnost.

- Klient bude při převzetí plavidla informovat pronajímatele o směru plavby, kterou bude dodržovat a dbát na včasné vrácení.

- Klient může nalodit zvíře jen se souhlasem pronajímatele.

- Klient nesmí zasahovat do pohonného a kormidelního zařízení plavidla.

Kauce

Klient je povinen složit pronajímateli kauci v hotovosti při převzetí plavidla. Kauce je vratná v plné výši poté, kdy nejsou shledány žádné škody a závady na plavidle způsobené klientem, nechybí žádné vybavení lodi, přiložené dokumenty, záchranné prostředky a loď je vrácena v stanovený čas na stanoveném místě. Z kauce se mohou odečíst pohonné hmoty, pokud tedy plavidlo pohonné hmoty nemá v plné výši jako při převzetí.

Pokud klient plavidlo poškodí nebo ztratí část vybavení, ponechá si pronajímatel část kauce odpovídající škodní hodnotě. V případě, že klient svým zaviněním způsobí neschopnost zapůjčení plavidla k dalšímu pronajmutí, pronajímatel si může ponechat kauci ve výši odpovídající ušlému zisku.

Za škody způsobené na plavidle odpovídá klient pronajímateli v plném rozsahu.

Pronajímatel neodpovídá za škody, které vznikly klientovi ztrátou osobních věcí na plavidle, jakožto neodpovídá za újmy klienta způsobené sobě nebo třetím osobám na pronajatém plavidle.

Předání a vrácení plavidla

Předání plavidla proběhne na dohodnutém místě. Pokud pronajímatel není schopen z jakéhokoliv důvodu plavidlo v daný čas přistavit, má 24 hodin na obstarání plavidla jiného. Pokud ani do této doby není pronajímatel schopen přistavit náhradní loď, má klient právo odstoupit od smlouvy a nárokovat si zpět celou zaplacenou částku za pronájem. Když se klient rozhodne počkat na vyřešení problému, bude mu vrácena adekvátní část stanovená pronajímatelem.

Pokud klient z jakéhokoliv důvodu nepřevezme plavidlo ve stanovený čas bez předchozího oznámení, má pronajímatel právo vypovědět smlouvu.

Pronajímatel se zavazuje přistavit plavidlo bez technických závad, řádně uklizené, s plnými nádržemi a připravené k plavbě. Klient se zavazuje plavidlo náležitě zkontrolovat při převzetí.

Při vrácení plavidla je klient povinen plavidlo vrátit ve stanovený čas na stanoveném místě. Plavidlo musí být uklizené a mít všechny náležitosti a doplňky jako při převzetí. Pokud něco v plavidle chybí, je poškozeno nebo loď není patřičně uklizená, strhne si pronajímatel odpovídající částku z kauce. V případě převzetí plavidla na jiném místě než, bylo stanoveno si pronajímatel účtuje vzniklé náklady, které budou strženy z kauce.

Pokud na plavidle došlo ke škodám zřejmým pod hladinou vody, je třeba provést řádnou prohlídku po vytažení plavidla z vody nebo najmutím potápěče. Vzniklé náklady na tuto prohlídku nese klient.

Odstoupení od smlouvy

Klient má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před převzetím plavidla. A to písemnou formou /e-mailem/ na adresu pronajímatele: pujcsilod@pujcsilod.cz. Platná výpověď je brána pouze potvrzeným e-mailem ze strany pronajímatele. Klient je povinen v takovém případě uhradit storno poplatek ve výši, která je stanovena dle data doručení výpovědi e-mailem. Storno poplatky se nehradí v případě zásahu živlů, jako jsou povodně, nepříznivá hladina vody, vichřice, apod. V tomto případě se pronajímatel s klientem dohodne na jiném termínu. Nepříznivé podmínky nejsou ze strany klienta důvodem k vypovězení smlouvy.

Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, jestliže se klient chová v rozporu s provozním řádem.

Storno poplatky:

60 dní a více.................................................................................15 % celkové částky

7 až 60 dní ...............................................................................50 % celkové částky

6 dní a méně.............................................................................100 % celkové částky

Všeobecné podmínky pronájmu hausbotu podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která jsou specifikována těmito "Všeobecnými podmínkami". Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu. Konkretizace smlouvy je dále upřesněna pokladními doklady, stvrzujícími jednostivé platby za konkrétní pronájem.

2.Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci

Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům.
Nájemce musí být starší 18 let a musí vlastnit platný průkaz totožnosti.

III.Vznik smluvních vztahů

1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu plavidla a současně úhradou ceny za pronájem na účet pronajímatele.

2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smluvy o pronájmu nájmu nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smouvy o pronájmu a souhlasí s ní, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o pronájmu a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

3. Potvrzením smluvy o pronájmu nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu a jeho úhrada

1. Pronajímatel má právo na zplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

2. Na každou platbu musí vždy nájemce obdržet pokladní doklad o provedené platbě a doklad na vratnou kauci.

3. V případě, že platby nebudou provedeny, jak je uvedeno, nepřebírá pronajímatel garanci za poskytnutí služeb a má právo služby nabídnout jinému subjektu.

4. Cena pronájmu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem uvedeny především v nabídce pronajímatele a jsou vypsány na smlouvě o pronájmu. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel dodržet stanovený program a poskytnout služby v ceně, bude pronajímatel postupovat takto:

a) zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo

b) upraví cenu pronájmu nebo

c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu.

V. Práva a povinnosti účastníka nájemce

1. Nájemce má právo:

a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,

c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pronájmu,

d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odsoutpit od smluvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek

2. Nájemce se zavazuje:

a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,

b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,

c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem. V případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného narušování programu, je pronajímatel, či jeho zástupce oprávněn s nájemcem ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.

2.Pronajímatel je oprávněn v případech které nemůže ovlivnit (změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:

a) zrušit pronájem

b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění

3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.

VII. Stornovací poplatky a odstoupení od smlouvy

VIII. Reklamační řád

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objekivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smluvy o pránájmu, jinak právo zániká.

Pronájemce neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne ......... a vztahují se na pronájmy plavidel od ................... Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.